Sıkça Sorulan Sorular

Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı, prim ödeyerek sigortalının hayatını sigortalayan kişiye sigorta ettiren, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak tazminatı talep etme hakkına sahip kişiye de lehdar denmektedir.

Hayat sigortası, sigorta şirketinin belli bir prim karşılığında sigortalının sözleşmede belirtilen süre içinde ve sözleşmede belirtilen hallerde yaşam kaybı veya sözleşmede belirtilen süreden daha uzun hayatta kalması halinde size veya belirlediğiniz kişilere sigorta bedelini ödediği sigorta türüdür. Hayat sigortaları başınıza beklenmedik bir olay gelmesi durumunda, sizi ve sevdiklerinizi güvenceye almasının yanı sıra tasarruf yapmanıza da olanak sağlar.

Hayat sigortasını seçerken ihtiyacınıza yönelik olması son derece önemlidir. Örneğin; tasarruf yapmak için sadece tasarrufa yönelik hayat sigortaları tercih edilebilir, başınıza beklenmedik bir durum gelme ihtimaline karşı kendinizin ve sevdiklerinizin hayat standardını korumayı amaçlıyorsanız risk teminatı içeren hayat sigortalarını tercih edebilirsiniz. Dilerseniz, her iki ihtiyaca da uygun hem birikim hem de teminat içeren sigortaları da seçebilirsiniz.

Hayat sigortası ile hayatta kalma, yaşam kaybı, kaza sonucu yaşam kaybı, tam/ kısmi ve kalıcı sakatlık teminatlarına sahip olabilirsiniz. Sahip olabileceğiniz teminatlar seçeceğiniz ürüne ve sözleşmenize göre değişiklik gösterebilir.

Hayat sigortası, aileniz, eviniz ve geliriniz gibi diğer tüm önceliklerinizi korumakta sizlere yardımcı olur. Bu yüzden, hayat sigortası lüksten öte, bir gerekliliktir. Hayat beklenmedik şekilde gelişebilir, yaşanabilecek kötü durumların etkisini azaltmak adına bir hayat poliçesinin olduğunu bilmek her zaman iyidir.

Dilediğiniz bir kimsenin hayatını, yaşam kaybı veya hayatta kalma ihtimallerine karşı dilediğiniz bir veya birkaç sigorta şirketine sigorta yaptırabilirsiniz. Ancak, sigortalının hayatının devamında lehtarın maddi veya manevi menfaatinin bulunması gerekir.

Hayat sigortası yaptırırken teklif formunda yer alan sorulara doğru cevap vermeniz çok önemlidir. Aksi halde sigorta şirketi sözleşmeden cayabilir ya da ek prim talep edebilir. Sizin ve sigorta şirketinin karşılıklı yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmak için poliçe ve ekinde verilen özel ve genel şartları okumalısınız. Ayrıca ürünün kapsam dışı durumlarını dikkatlice incelemelisiniz.

Tasarruf yapmak isteyen ve/veya hayatta karşılaşılabilecek çeşitli risklere karşı teminat sahibi olmak isteyen herkes hayat sigortasından yararlanabilir.

Hayat sigortaları genel olarak üç’e ayrılır:Risk Teminatı içeren Hayat Sigortası, Poliçe özelliklerine bağlı olarak, riskin gerçekleşmesi durumunda geride kalanlara veya size maddi güvence sağlayan sigorta çeşididir.Birikimli Hayat Sigortası, birikim yapmanızı ve kendinizin ya da sevdiklerinizin finansal geleceklerini planlamanızı sağlar, olası risklerin finansal etkilerini minimize eder. Karma sigortalar, hem risk hemde birikim içeren hayat sigortalarıdır. Risk teminat tutarları nispeten daha düşük olup birikim’e daha fazla imkan sağlar.

Banka kredilerine özel kredi borçlarını ve kişinin hayatını teminat altına alan Hayat Sigortasıdır. Kredi tutarına paralel olarak azalan ya da sabit kalan “hayat” teminatı mevcuttur. Sabit teminatlarda; sigortalının kredi ödeme sürecinde vefatı durumunda, krediyi aldığı ilk gün belirlenen teminat tutarı, vefat teminatı olarak ödenir. Kredi borcu bu teminat sayesinde kapatılır, kalan miktar yasal varislerine ödenir. Kredi borcuna paralel olarak azalan teminatta ise; sadece kredi borcu teminat altına alınır ve kişinin vefatı durumunda kalan kredi borcu kapatılır.

Web sitemizdeki Hayat Genel Şartlarını tıklayarak detay bilgiye ulaşabilirsiniz.

Evet, hayat sigortalarında poliçe süresi arttıkça, avantajlar da artmaktadır. Birikimli ürünlerde, poliçe süresi uzadıkça elde edilen kar payı da daha yüksek olacaktır. Risk ürünlerinde ise, hem uzun süreli prim ödeme garantisi alınırken, hem de kısa süreli poliçeleri yenilerken yapılacak risk değerlendirme sonucu sigortalanmama ya da daha yüksek primle sigortalanma gibi riskler de minimize edilmiş olur.

Risk ürünlerinde teminat üzerinden prim hesaplandığı için prim tutarı değişikliği yapılamamaktadır. Ancak birikimli ürünlerde, prim arttırma/azaltma talepleri yıllık asgari prim seviyesinin altına inmemek ve Özel Şartlarda belirtilen kurallarına aykırı olmamak şartıyla yapılabilmektedir. Prim arttırma durumunda vefat teminatı tutarı artacağı için, yapılacak değişiklik risk değerlendirme sonucuna göre Near East Hayat Ltd.in kabulüne bağlıdır.

Aynı sigorta şirketinden ya da farklı sigorta şirketlerinden birden fazla hayat sigortası poliçesine sahip olabilirsiniz.

Hayat sigortası, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye K.K.T.C saati ile öğlen saat 12.00'de başlar ve öğlen saat 12.00'de ve her halukarda riskin gerçekleşmesiyle sona erer.

Hayat sigortalarında gider payı, aracı komisyonu (veya üretim masrafı), işletme masrafı ve erken ayrılma kesintisi olabilir. Bu kesintilerin yapısı ürün özelliğine göre değişiklik gösterir. Gider payı, sigorta poliçelerinin düzenlenmesi, primlerin tahsil edilmesi, personel ve ilgili diğer giderler için yapılan kesintidir. Aracı komisyonu veya üretim (istihsal) masrafı, sigorta aracılarına bu faaliyetleri için ödenen veya şirketlerce yapılan üretim masraflarını karşılamak için ayrılan tutardır. İşletme masrafı, kar payı içeren ürünlerde kar payına esas teşkil eden matematik karşılık gelirlerinden belirli bir oranda yapılan kesintidir. Erken ayrılma kesintisi, sigortadan ayrılarak (iştira) sonlandırılan sözleşmelerde matematik karşılıkların belli bir oranında uygulanan kesintidir. Gider payı ve aracı komisyonu veya üretim masrafı tarifelerin özelliklerine göre sigorta şirketleri tarafından belirlenir. Sadece birikim priminin alındığı hayat sigortaları ile irat ödemeli hayat sigortalarında kesintiler ile ilgili detaylar, bilgilendirme formunda yer alır.

Sigortacı, aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça en az üç yıllık primi ödenmiş olan bir sigortayı, sigorta ettirenin talebi üzerine ve sigorta poliçesinin geri verilmesi karşılığında poliçede belirtilen şekilde satın almak zorundadır. Birikimli hayat sigortalarında sigorta şirketinin, poliçe özel şartlarında yazılı asgari sürenin geçmesi ve bu süreye ait primlerin ödenmesinden sonra sigorta ettirenin talebi ile kar paylı birikim tutarını ödeyerek poliçeyi satın alması ve sonlandırmasıdır.

Birikimli hayat sigortalarında yaşam kaybı ve/veya sakatlık teminatları bulunabilirken, bireysel emeklilik sistemi söz konusu teminatları içermemekte, sadece birikim amacı taşımaktadır. Bireysel emeklilik sisteminden emekli olabilmek için en az 10 yıl boyunca sistemde kalınması ve 56 yaşın tamamlanması gerekmekte olup birikim unsuru içeren hayat sigortalarında yaş koşulu bulunmamaktadır. Birikimli hayat sigortalarında fonlar sigorta şirketi tarafından yönetilir ve yatırım fonlu sigortalar hariç garanti edilen bir getiri oranı mevcuttur. Bireysel emeklilik sisteminde, katılımcı yatırım fonlarını yatırım tercihi doğrultusunda kendisi belirler ve fonlar profesyonel portföy yönetim şirketlerince yönetilir, ancak garanti edilen bir tutar yoktur.

Bir hayat sigortası sözleşmesi sonlanmadan haciz işleminin uygulanması mümkün değildir.

Birikimli hayat sigortalarından ödenen primlerden risk primi genel gider ve komisyon gibi kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutar yatırıma yönlendirilir. Bu yönlendirme, Hayat Sigortaları Yönetmeliği’ne göre günlük kar payı esasına göre ve sigortalıları korumaya yönelik olarak Yönetmelikte belirlenen kısıtlamalara göre yapılır.

Sağlık Sigortaları, sigortalının beklenmedik bir kaza veya hastalık sonucu oluşacak sağlık giderlerinin ya da tanı ve tedavi işlemlerinin karşılanması için hazırlanmış sigortalardır. Hayat sigortaları ise başınıza beklenmedik bir olay gelmesi durumunda, sizi ve sevdiklerinizi güvenceye almasının yanı sıra tasarruf yapmanıza da olanak sağlar.

Sigortacı, aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça en az 3 yıllık primi ödenmiş sigortada, sigorta ettirenin talebi üzerine ve poliçenin iadesi karşılığında sigorta poliçesi üzerinden ödünç para vermek zorundadır. Borcun faizleri, taraflarca kararlaştırılan vadelerde ödendiği sürece sözleşme yürürlükte kalır. Faizler vadelerinde ödenmeyecek olursa, sigortacı, sigorta ettirene bir ihbar mektubu göndererek borcunu işlemiş faiz ve masraflarıyla üç ay içinde ödemeye davet eder. Borç bu süre içinde ödenmez ise sigortacı re'sen iştira eder ve alacağını işlemiş faiz ve masraflarıyla birlikte tahsil eder. Kalan miktar sigorta ettirene iade edilir.